Atjaunots: 04.06.2019

GovLabLatvia: Latvijas valsts pārvaldes inovācijas laboratorijas

2018.gada nogalē Valsts kanceleja uzsāka īstenot jaunu iniciatīvu, lai paaugstinātu valsts pārvaldes inovācijas kultūru un veicinātu Valsts pārvaldes reformu plānā 2020 izvirzīto mērķu sasniegšanu, izveidojot valsts pārvaldes inovācijas laboratorijas.

Laboratoriju pašreizējais mērķis ir kalpot par platformu risinājumu radīšanai “vecajām problēmām” jaunā veidā. Laboratoriju darbā tiek izmantota dizaina domāšanas un Agile jeb iteratīvā pieeja, piesaistot laboratorijās dalībniekus gan no dažādām valsts pārvaldes iestādēm, gan arī pārstāvjus no citiem sektoriem. Laboratoriju dalībnieki regulāri tiekas klātienē, lai kopīgiem spēkiem nonāktu pie notestētiem prototipiem, kuriem būtu potenciāls tikt ieviestiem arī valsts pārvaldē.

 

 Foto - pirmā laboratoriju dalībnieku darbnīca 2018.gada 17.-18.decembrī

 

 

Laboratoriju nepieciešamība

Politiskā un ekonomiskā vide, ierobežotie resursi un sabiedrības prasības pēc augstākas kvalitātes mūsdienīgiem pakalpojumiem pieprasa dinamisku, efektīvu un elastīgu valsts pārvaldi. Izmantojot inovatīvas pieejas, valsts pārvaldes izaicinājums ir attīstīties dinamiski, būt efektīvai un elastīgai. Šo mērķu sasniegšanai ir nepieciešams veikt investīcijas valsts pārvaldes kapacitātē, uzlabot darba metodes, procesus un kultūru. Lai tuvinātu šī mērķa sasniegšanu, ar GovLabLatvia aktivitātēm Valsts kanceleja vēlas sekmēt nepieciešamos pārmaiņu procesus. 

Īsumā par 3 laboratorijām

Valsts kancelejas vadībā ir izveidotas 3 starpdisciplināras inovatīvas laboratorijas: 

• administratīvā sloga mazināšanai
 

• stratēģiskai valsts pārvaldes cilvēkresursu vadībai
 

• valsts pārvaldes reputācijas un tēla stiprināšanai

 

Laboratorijas veicinās sadarbību valsts pārvaldē un komandas darbu mērķa sasniegšanai. Laboratoriju ietvaros radītais un uz starptautisko pieredzi un labo praksi balstītais mūsdienīgu un kvalitatīvu, Latvijas situācijai pielāgotu instrumentu un metožu kopums būs publiski pieejams un izmantojams valsts pārvaldes turpmākā darbā.

Piesaistītais atbalsts laboratoriju izveidē

Inovācijas laboratoriju izveide tiek veikta ar Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta programmas atbalstu. Tas Valsts kancelejai devis iespēju piesaistīt starptautisku un vietēju konsultantu atbalstu, kuru sniedz uzņēmums PwC, kā arī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD). Aktivitāte tiek īstenota kā projekts, kuram dots nosaukums ExCel! jeb EXCELLENT FOR CENTENARY OF LATVIA! (jeb tulkojumā no angļu valodas - Izcils Latvijas simtgadei!). 

Laboratoriju dalībnieki

Katrā no 3 laboratorijām iesaistījušies ~15 dalībnieki – galvenokārt valsts pārvaldes dažādu iestāžu, kā arī nevalstiskā sektora, akadēmiskās vides un privātsektora pārstāvji, kuri papildus savām ikdienas aktivitātēm rod iespēju piedalīties gan darbnīcās, gan arī veikt dažādus mājasdarbus, kas saistīti ar problēmu izzināšanu, pētīšanu, risinājumu meklēšanu, testēšanu un tml. Paredzams, ka līdz ar laboratoriju koncepta nostiprināšanos, laboratoriju dalībnieki varētu periodiski mainīties, tādejādi nodrošinot to, ka iespēja iesaistīties GovLabLatvia aktivitātēs varētu būt iespējami plašākam interesentu lokam, kuri vēlas rast risinājumus dažādiem valsts pārvaldes izaicinājumiem. 

Aktualitātes un rezultāti

Startējis pirmais Valsts kancelejas Stratēģiskās cilvēkresursu vadības inovācijas laboratorijas hakatons

#GovLabLatvia hakatona dalībnieku uzdevums bija radīt valsts pārvaldes cilvēkresursu vadības ietvara prototipu, lai panāktu izrāvienu valsts pārvaldes cilvēkresursu pārvaldībā un veidotu valsts pārvaldi kā pievilcīgu un uzticamu darba devēju.

Šo izaicinājumu 30.-31.maijā pieņēma 22 inovācijas un personālvadības entuziasti (ne tikai no valsts pārvaldes, bet arī no privātā sektora), kuri divās dienās izveidoja 4 iespējamos cilvēkresursu vadības ietvara variantus. Valsts kanceleja šos prototipus izmantos, lai radītu pamatu OECD rekomendācijas par publiskā sektora līderību un kapacitāti ieviešanai Latvijas valsts pārvaldē un veidotu uz lietotāja – ikviena valsts pārvaldē nodarbinātā - vajadzībām balstītu cilvēkresursu pārvaldības sistēmu, nodrošinot atvērtāku, atsaucīgāku un profesionālāku pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem. Vairāk informācijas lūdzam lasīt šeit.

 

Noticis kopīgs laboratoriju pasākums

2019.gada 25.aprīlī vairāk kā 30 līdzšinējie laboratoriju dalībnieki tikās klātienē, lai apmainītos viedokļiem un diskutētu par līdz šim paveikto un tālāko laboratoriju darbu. Ikdienā katra laboratorija darbojas atsevišķi (tiekoties darbnīcās, kuras norisinās ik pēc 2 nedēļām), tādēļ šāda kopīga tikšanās ļāva apmainīties ar pieredzi un rosināt sinerģiju visu trīs laboratoriju starpā. Pasākuma laikā katras laboratorijas vadītāja iepazīstināja ar līdz šim radītajām prototipu idejām, un kopīgi tika apspriesti dalībnieku līdzšinējie ieguvumi no līdzdarbošanās laboratorijās. Tāpat tika diskutēts par laboratoriju ietekmi uz valsts pārvaldes inovācijas kultūru t.sk. arī runāts par to, kā dažādi organizāciju hierarhijas līmeņi mijiedarbojas, veicinot vai gluži otrādi – bremzējot inovāciju.  

 

OECD eksperti dalās pieredzē par inovācijas kultūras veicināšanu valsts pārvaldē

No 3. līdz 5. aprīlim Valsts kancelejā viesojās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) eksperti valsts pārvaldes inovācijas jautājumos, lai dalītos pieredzē un sniegtu ieteikumus valsts pārvaldes inovācijas kultūras veicināšanā Latvijā. Vairāk informācijas lūdzam lasīt šeit.

Inovācija un valsts pārvalde jeb #GovLabLatvia

Vārds “inovācija” ikvienam var asociēties ar kaut ko citu. Turklāt izprast, ko tieši nozīmē inovācija valsts pārvaldē var būt vēl lielāks izaicinājums. Īsumā par to, ko nozīmē inovācija valsts pārvaldē, kas ir šī brīža tendences pasaulē un piemērus, ar kuriem varam lepoties tepat Latvijā, iespējams izlasīt šeit.

Cilvēkresursu vadības jeb HR laboratorijas stāsts

Stratēģiskās valsts pārvaldes cilvēkresursu vadības jeb HR laboratorijas vadītāja Katri Vintiša dalās savā pieredzē un stāstā par to, ko dara HR laboratorija, kāds ir tāds mērķis, ko tā dod valsts pārvaldei un kas ir pirmie prototipi, pie kuriem laboratorijas dalībnieki strādā. Vairāk informācijas lūdzam lasīt šeit.

 

Kontakti saziņai
Laura Dimitrijeva – laboratoriju izveides projekta koordinatore, 67082935, laura.dimitrijeva@mk.gov.lv
Marina Blašķe – Administratīvā sloga mazināšanas laboratorijas vadītāja, 67082909, marina.blaske@mk.gov.lv
Edgars Spruksts – Valsts pārvaldes tēla laboratorijas vadītājs, 67082974, edgars.spruksts@mk.gov.lv
Katri Vintiša - Stratēģiskās valsts pārvaldes cilvēkresursu vadības jeb HR laboratorijas vadītāja, 67082932 Katri.Vintisa@mk.gov.lv