02.09.2020
Ekonomikas ministrija

Pastiprina prasības elektroenerģijas ražošanas jaudu rezervācijai

Ministru kabineta 2. septembra sēdē jaunā redakcijā apstiprināti MK noteikumi "Noteikumi par atļaujām elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai", kas aizstās līdzšinējos 2009. gada 11. augusta noteikumus Nr. 883 "Noteikumi par atļaujām elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai".

Jaunie MK noteikumi pilnveido esošo regulējumu, ar kuru tiek izsniegtas Ekonomikas ministrijas atļaujas elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanai, lai novērstu situācijas, kurās atļaujas saņēmēji dažādu iemeslu dēļ nerealizē atļaujā noteiktās darbības, vienlaikus rezervējot līdz 5 gadiem jaunas elektroenerģijas ražošanas jaudas elektroenerģijas sadales un pārvades sistēmās, tādējādi radot risku, ka elektroenerģijas ražošanas jaudas var vairs nebūt pieejamas tiem atļauju saņēmējiem, kas patiešām tehniski un finansiāli var un grib ieviest elektrostaciju.

Līdz ar to jau MK noteikumu mērķis ir nodrošināt, ka elektroenerģijas ražošanas jaudu rezervācija sistēmā tiek veikta tikai tajā brīdī, kad pastāv jau zināma garantija no potenciālā elektroenerģijas ražotāja puses, ka elektrostacija tik tiešām tiks uzbūvēta un elektroenerģija tiks ražota.

Līdz ar jaunajiem elektroenerģijas ražošanas atļauju noteikumiem tiek noteikts, ka elektrostacijas būvniecība jāuzsāk 6 mēnešu laikā (iepriekš 24 mēneši). Ja tas netiks izdarīts, atļauja tiks atcelta. Tāpat noteikts, ka pirms atļaujas pieprasīšanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai jāveic pilnais vai sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums.

Savukārt atļaujas saņēmējam par elektroenerģijas jaudu virs 1 MW būs nepieciešams iemaksāt drošības naudu, kas būs atkarīga no jaudas apmēra. Ja elektrostacijas ieviesējs izpildīs visas atļaujas prasības, tad drošības naudu saņems atpakaļ. Ja nē, tad tā tiks ieskaitīta valsts budžetā.

Vienlaikus MK noteikumi samazina administratīvo slogu mazajiem elektroenerģijas ražotājiem (zem 1 MW elektrostacijas), atvieglojot prasības, kas viņiem uzliktas, lai saņemtu atļauju, kā arī mazinātas citas administratīvās prasības, kas vairs nav aktuālas.

Ekonomikas ministrija ik gadu saņem vairākus simtus iesniegumu elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanai vai esošo elektroenerģijas ražošanas iekārtu jaudu palielināšanai. 2019. gadā Ekonomikas ministrija izsniedza 345 atļaujas, no kurām 31 atļauja bija tā saucamajām lielajām elektrostacijām jeb elektrostacijām ar elektroenerģijas ražošanas jaudu virs 1 MW. Laika posmā no 2014. līdz 2019.gadam ministrija ir izdevusi 73 lielo elektrostaciju atļaujas ar kopējo jaudu 1095 MW.

Saņemtā informācija no AS “Sadales tīkls” un AS “Augstsprieguma tīkls” liecina, ka kopš 2014. gada 55 no ministrijas atļauju saņēmējiem ir vērsušies pie sistēmas operatoriem ar lūgumu izsniegt tehniskos noteikumus. Šobrīd spēkā esošie tehniskie noteikumi un attiecīgas sistēmas jaudu rezervācijas ir par kopējo jaudu 618,35 MW elektroenerģijas pārvades tīklā un 25,42 MW elektroenerģijas sadales tīklā.

Savukārt kopš 2014. gada tīklam kopumā pieslēgtas tikai 6 lielās elektrostacijas, no kurām viena elektrostacija ar jaudu 20,7 MW ir pieslēgta pie elektroenerģijas pārvades tīkla, bet 5 elektrostacijas ar kopējo jaudu 10,1 MW ir pieslēgtas pie elektroenerģijas sadales tīkla.

Ņemot vērā proporciju starp rezervētajām un reāli ieviestajām jaudām, pēdējā gada laikā ir konstatēta problēmsituācija, kurā sistēmas operatori ir veikuši jaudu rezervāciju elektroenerģijas sistēmā, bet topošais elektroenerģijas ražotājs dažādu iemeslu dēļ neuzbūvē/nepalielina savu elektroenerģijas ražošanas iekārtu, kā rezultātā jauda elektroenerģijas sistēmā ir rezervēta nelietderīgi. Tas savukārt rada pamatotas bažas, ka elektroenerģijas ražotājam, kurš būtu finansiāli, administratīvi un  tehniski gatavs izveidot izmaksu efektīvu lielu elektrostaciju, vairs var nebūt iespēja rezervēt elektroenerģijas ražošanas jaudu elektroenerģijas sistēmā, jo sistēmas jaudu rezervācijas kapacitāte var būt izsmelta.

Atbilstoši šobrīd spēkā esošajiem MK noteikumiem, ja iesniedzēja iesniegums ir atbildis visām prasībām, ministrija 30 dienu laikā izsniedz lēmumu par atļauju elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanai vai elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai. Ar saņemto atļauju topošais elektroenerģijas ražotājs vēršas pie sistēmas operatora ar pieteikumu jaunas elektrostacijas pieslēgšanai sistēmai vai esošā sistēmas pieslēguma jaudas palielināšanai. Sistēmas operators, izsniedzot elektroenerģijas ražotājam tehniskos noteikumus sistēmas pieslēguma izveidei, rezervē elektroenerģijas sistēmā elektroenerģijas ražotājam nepieciešamo jaudu.

Detalizēti ar MK noteikumiem "Noteikumi par atļaujām elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai" var Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

 

 

Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa
prese@em.gov.lv
T.: 67013193

Dalīties