Atjaunots: 12.07.2016

Valsts kancelejas reglaments

SASKAŅOTS
Ministru prezidents
M. Kučinskis

I. Vispārīgie jautājumi

1. Valsts kancelejas reglaments nosaka Valsts kancelejas struktūru un darba organizāciju.

2. Valsts kanceleja veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā, Valsts kance­lejas nolikumā, citos normatīvajos aktos un šajā reglamentā noteiktās funkcijas un uzdevumus.

II. Valsts kancelejas struktūra

3. Papildus Valsts kancelejas nolikumā minētajām struktūrvienībām Valsts kancelejā ir šādas struktūrvienības (pielikums):

3.1. Dokumentu pārvaldības departaments:

3.1.1. Korespondences un apmeklētāju pieņemšanas nodaļa;

3.1.2. Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļa;

3.2. Eiropas Savienības struktūrfondu nodaļa;

3.3. Finanšu nodaļa;

3.4. Iekšējā audita nodaļa;

3.5. Iekšējās drošības nodaļa;

3.6. Juridiskais departaments;

3.7. Komunikācijas departaments;

3.8. Personāla nodaļa;

3.9. Tehniskā nodrošinājuma departaments;

3.10. Tiesību aktu redakcijas departaments;

3.11. Valsts pārvaldes politikas departaments:

3.11.1. Pārmaiņu vadības nodaļa;

3.11.2. Valsts pārvaldes cilvēkresursu nodaļa.

4. Ierēdņi un darbinieki, kuri nav iekļauti šā reglamenta 3. punktā minē­tajās struktūrvienībās, saskaņā ar Valsts kancelejas amatu sarakstu ir tieši pakļauti Valsts kancelejas direktoram.

III. Valsts kancelejas struktūrvienību kompetence

5. Dokumentu pārvaldības departaments:

5.1. izvērtē izskatīšanai Ministru kabinetā iesniegto tiesību aktu projektu atbilstību noteiktajām iesniegšanas un noformēšanas prasībām, reģistrē, kā arī nodrošina to virzību atbilstoši Ministru kabineta kārtības rullim un Valsts kancelejā noteiktajai kārtībai;

5.2. izvērtē, sistematizē un reģistrē Ministru kabinetam, Ministru prezidentam un Valsts kancelejai iesniegto korespondenci, kā arī nodrošina tās virzību atbilstoši Valsts kancelejā noteiktajai kārtībai;

5.3. izvērtē Ministru kabinetam adresētos dokumentus un sadarbībā ar Juridisko departamentu gatavo Ministru prezidenta rezolūciju projektus par to turpmāko virzību;

5.4. nodrošina Valsts sekretāru sanāksmju, Ministru kabineta komitejas sēžu un Ministru kabineta sēžu sagatavošanu, darba kārtības izstrādāšanu, norisi un protokolēšanu (tai skaitā e-portfeļa komplektēšanu un nosūtīšanu) un ar sēdēm saistītās informācijas operatīvu ievietošanu Ministru kabineta tīmekļvietnē;

5.5. reģistrē un nosūta parakstītos Ministru kabinetā pieņemtos tiesību aktus un atbalstītos likumprojektus, Ministru prezidenta izdotos tiesību aktus, kā arī vēstules, rezolūcijas un Valsts kancelejā sagatavoto korespondenci;

5.6. saistībā ar reģistrētajiem privātpersonu iesniegumiem sagatavo atbilžu, rezolūciju un vēstuļu projektus, kā arī kontrolē atbildes sniegšanu iesnieguma autoram normatīvajos aktos noteiktajā termiņā;

5.7. organizē un nodrošina Ministru kabineta un Ministru prezidenta apmeklētāju uzklausīšanu un konsultēšanu, likumā noteiktajā kārtībā rakstiski noformē mutisku iesniegumu, kā arī nodrošina uzziņu sniegšanu pa informatīvo tālruni;

5.8. organizē Valsts kancelejas arhīva darbu, nodrošinot dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un nodošanu pastāvīgā valsts glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā.

6. Eiropas Savienības struktūrfondu nodaļa:

6.1. piedalās attīstības plānošanas dokumentu izstrādē un izstrādā tiesību aktu projektus, lai pamatotu Eiropas Savienības struktūrfondu piesaisti;

6.2. izstrādā Eiropas Savienības struktūrfondu projektu iesniegumu atlases projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, to piemērošanas metodiku un ieviešanas nosacījumus;

6.3. veic Eiropas Savienības struktūrfondu specifiskā atbalsta mērķa rezultātu sasniegšanas uzraudzības funkcijas;

6.4. piedalās projektu iesniegumu atlases vērtēšanas komisijās;

6.5. nodrošina ārvalstu finanšu instrumentu projektu īstenošanu;

6.6. piesaista ārvalstu finanšu instrumentu resursus valsts pārvaldes profesionālās pilnveides un efektivitātes attīstībai.

7. Finanšu nodaļa:

7.1. plāno Ministru kabineta un Valsts kancelejas budžeta līdzekļus un sadala piešķirtos līdzekļus, lai nodrošinātu Ministru kabineta un Valsts kancelejas vadības politikas īstenošanu, kā arī sagatavo un sniedz Valsts kancelejas vadībai priekšlikumus attiecīgajā jomā;

7.2. koordinē valsts budžeta plānošanu un budžeta procesa izpildi, kā arī kontrolē budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši piešķīruma mērķim Valsts kancelejā un Valsts administrācijas skolā;

7.3. veic Valsts kancelejas un Valsts administrācijas skolas grāmatvedības uzskaiti, kā arī aktualizē un pilnveido resora "Ministru kabinets" grāmat­vedības uzskaites kārtību;

7.4. nodrošina nodalītu Eiropas Savienības fondu līdzekļu grāmatvedības uzskaiti Valsts kancelejas un Valsts administrācijas skolas īstenotajiem projektiem;

7.5. plāno Pārresoru koordinācijas centra budžeta līdzekļus, lai nodrošinātu tā funkciju īstenošanu;

7.6. veic Pārresoru koordinācijas centra grāmatvedības uzskaiti un kontrolē budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši piešķīruma mērķim.

8. Iekšējā audita nodaļa:

8.1. izstrādā iekšējā audita stratēģisko plānu un gada plānu, pamatojoties uz risku novērtējuma rezultātiem;

8.2. veic iekšējos auditus ar Ministru prezidenta rīkojumu noteiktajā iekšējā audita sistēmā, tai skaitā Pārresoru koordinācijas centrā;

8.3. iesniedz priekšlikumus Valsts kancelejas direktoram un iekšējā audita sistēmā esošo iestāžu vadītājiem par kontroles, riska un kopējās pārvaldības sistēmu pilnveidošanu, kā arī par uzlabojumiem iekšējā audita organizācijā un ar to saistītiem jautājumiem;

8.4. uzrauga iekšējā audita, kā arī ārējo auditu ieteikumu īstenošanu;

8.5. sniedz vērtējumu Valsts kancelejas direktoram, iestāžu vadībai un struktūrvienībām par iekšējo kontroļu iedarbīgumu un atbilstību mērķu sasniegšanai, darbību atbilstību normatīvajiem aktiem, resursu izmantošanas efektivitāti un lietderīgumu, resursu sargāšanu no zaudējumiem, kā arī finanšu, uzskaites un citas informācijas ticamību un pietiekamību;

8.6. nodrošina gada pārskatu par iekšējā audita struktūrvienības darbību iesniegšanu Finanšu ministrijai un Valsts kontrolei;

8.7. nodrošina Valsts kontroles revīziju un ārējo auditoru ieteikumu ieviešanas uzraudzību Valsts kancelejā.

9. Iekšējās drošības nodaļa:

9.1. nodrošina slepenības režīmu Valsts kancelejā;

9.2. plāno un kontrolē informācijas aizsardzības pasākumus Valsts kancelejā;

9.3. organizē sevišķo lietvedību Valsts kancelejā;

9.4. plāno Ministru kabineta ēku kompleksa fiziskās drošības pasākumus un kontrolē to īstenošanu;

9.5. organizē sadarbību ar valsts drošības un tiesībaizsardzības iestādēm Valsts kancelejas un Ministru kabineta locekļu informācijas aizsardzības un fiziskās drošības pasākumu jomā.

10. Juridiskais departaments:

10.1. atbilstoši kompetencei veic Ministru prezidentam iesniegto tiesību aktu projektu un Ministru kabinetā iesniegto tiesību aktu projektu un citu dokumentu juridisko analīzi, kā arī sadarbībā ar Dokumentu pārvaldības departamentu sniedz Ministru prezidentam un Valsts kancelejas direktoram priekšlikumus par minēto dokumentu turpmāko virzību;

10.2. nodrošina tiesību aktu projektu un citu dokumentu juridisko noformēšanu;

10.3. saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību koordinē un kontrolē likumos un Saeimas lēmumos Ministru kabinetam doto uzdevumu izpildi, Ministru kabineta un Ministru prezidenta doto uzdevumu izpildi, kā arī Valsts sekretāru sanāksmēs doto uzdevumu izpildi;

10.4. koordinē valsts pārvaldes iestāžu sadarbību, lai likumprojektos un Ministru kabineta tiesību aktos nodrošinātu vienveidīgu juridiskās tehnikas lietošanu;

10.5. koordinē Ministru kabineta viedokļa sagatavošanu un pārstāvību Satversmes tiesā;

10.6. atbilstoši kompetencei izstrādā tiesību aktu un citu dokumentu projektus, piedalās darba grupās, kā arī, ja nepieciešams, sniedz atzinumus par citu valsts pārvaldes iestāžu un Valsts kancelejas struktūrvienību izstrādātajiem Ministru kabinetā iesniedzamo attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektiem;

10.7. nodrošina valsts interešu pārstāvību starptautiskajos investīciju strīdos;

10.8. sniedz citām valsts pārvaldes iestādēm metodoloģisku palīdzību jautājumos, kas saistīti ar ārvalstu investīciju aizsardzību;

10.9. sadarbībā ar Tieslietu ministriju nodrošina Starptautisko privāt­tiesību unifikācijas institūta (UNIDROIT) Statūtos paredzēto saistību izpildes koordināciju;

10.10. nodrošina Noziedzības novēršanas padomes sēžu sagatavošanu, norisi un dokumentēšanu;

10.11. noformē dokumentus par personu apbalvošanu ar Ministru kabineta Atzinības rakstu un Ministru kabineta balvu.

11. Komunikācijas departaments:

11.1. nodrošina Ministru kabineta, Ministru prezidenta un Valsts kancelejas saikni ar sabiedrību, tieši un ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību sniedz sabiedrībai informāciju par Ministru kabineta pieņemtajiem lēmumiem, noteiktajiem pasākumiem un sagatavošanā esošajiem attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektiem;

11.2. organizē žurnālistu darbu Ministru kabinetā, Ministru prezidenta rīkotajos pasākumos, kā arī Valsts kancelejā;

11.3. koordinē valsts pārvaldes iestāžu komunikācijas struktūrvienību sadarbību vienotas valdības komunikācijas ar sabiedrību īstenošanai, tajā skaitā veic Valdības komunikācijas koordinācijas padomes sekretariāta funkcijas;

11.4. veido konceptuālu pieeju valsts pārvaldes reputācijas mērķtiecīgai paaugstināšanai;

11.5. nodrošina Ministru kabineta tīmekļvietnes (www.mk.gov.lv) darbību, kā arī Ministru kabineta un Valsts kancelejas komunikāciju ar sabiedrību sociālajās platformās, sagatavojot informatīvus materiālus un pasākumus.

12. Personāla nodaļa:

12.1. saskaņā ar Valsts civildienesta likumu un Darba likumu noformē Valsts kancelejas ierēdņu un darbinieku dokumentus, kas saistīti ar civildienesta un darba attiecībām;

12.2. saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likumu un citiem normatīvajiem aktiem kārto Ministru kabineta locekļu, Ministru prezidentam tieši pakļauto personu, kā arī Ministru prezidenta un Valsts kancelejas padotībā esošo iestāžu vadītāju personu uzskaites lietas un noformē minēto personu dokumentus, kas saistīti ar darba tiesiskajām attiecībām;

12.3. aktualizē informāciju par prombūtnē esošajiem Ministru kabineta locekļiem;

12.4. sadarbībā ar Valsts kancelejas vadību piedalās personāla plānošanā, veic Valsts kancelejas personāla atlasi un uzskaiti, sadarbībā ar Valsts adminis­trācijas skolu īsteno Valsts kancelejas ierēdņu un darbinieku profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanu un koordinē Valsts kancelejas ierēdņu un darbinieku darba izpildes novērtēšanu;

12.5. veic Pārresoru koordinācijas centra personālvadības dokumentu apriti, uzskaiti un glabāšanu, kā arī iesaistās citu personālvadības funkciju nodrošināšanā.

13. Tehniskā nodrošinājuma departaments:

13.1. nodrošina Valsts kancelejas informācijas un komunikācijas tehnolo­ģiju resursu efektīvu pārvaldību, darbību un pieejamību, drošību un attīstību saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un standartiem, pamatojoties uz nozares labāko praksi un pieredzi;

13.2. nodrošina Valsts kancelejas uzdevumu un funkciju izpildei izmantojamo informācijas, komunikāciju un sakaru sistēmu darbību, drošību un attīstību, nodrošina šo sistēmu lietotājiem tehniski konsultatīvo atbalstu;

13.3. plāno, organizē un nodrošina saimniecisko darbību un materiāltehnisko nodrošinājumu, kas nepieciešams Ministru prezidenta un Valsts kancelejas darbībai, organizē nepieciešamo preču iegādi, pakalpojumu saņemšanu un būvdarbu veikšanu un to pieņemšanu, kā arī veic ar Ministru kabineta ēkas un teritorijas apsaimniekošanu saistītās darbības;

13.4. organizē un pārrauga Valsts kancelejas publisko iepirkumu procesus;

13.5. nodrošina ar iepirkumu procesu saistīto līgumu uzskaiti, reģistrāciju un to izpildes kontroli atbilstoši departamenta kompetencei;

13.6. nodrošina darba aizsardzības pasākumu veikšanu Valsts kancelejā;

13.7. nodrošina civilās aizsardzības pasākumu veikšanu Valsts kancelejā;

13.8. veic Pārresoru koordinācijas centra informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju nodrošinājumu, kā arī organizē darba aizsardzību un sniedz metodisku atbalstu publiskā iepirkuma organizēšanā informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā.

14. Tiesību aktu redakcijas departaments:

14.1. nodrošina Ministru kabineta sēdēs izskatāmo tiesību aktu projektu un Ministru prezidenta rīkojumu projektu redakcionālo noformēšanu, stilistisko vienotību un atbilstību valsts valodas normām, kā arī sadarbībā ar Juridisko departamentu – atbilstību juridiskās tehnikas prasībām;

14.2. atbilstoši kompetencei nodrošina dokumentu tehniskā noformējuma atbilstību Ministru kabineta normatīvajos aktos noteiktajām noformēšanas prasībām;

14.3. nodrošina Valsts kancelejai nepieciešamo dokumentu tulkojumus no angļu valodas latviešu valodā un no latviešu valodas angļu valodā;

14.4. veic atsevišķu Pārresoru koordinācijas centra dokumentu redakcionālo noformēšanu un tulkošanu.

15. Valsts pārvaldes politikas departaments:

15.1. nodrošina valsts pārvaldes politikas attīstības un cilvēkresursu attīstības politikas izstrādi, koordinē un pārrauga tās ieviešanu, kā arī īsteno labāka regulējuma politiku un veicina labās prakses nodošanu;

15.2. izstrādā attīstības plānošanas dokumentu, tiesību aktu, informatīvo ziņojumu un citu dokumentu projektus valsts pārvaldes politikas attīstības un cilvēkresursu jomā, tai skaitā vada darba grupas par attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu izstrādi valsts pārvaldes politikas attīstības un cilvēkresursu jomā;

15.3. atbilstoši kompetencei izvērtē citu institūciju sagatavoto attīstības plānošanas dokumentu, tiesību aktu un informatīvo ziņojumu projektus;

15.4. sniedz konsultācijas un metodisko atbalstu valsts tiešās pārvaldes iestādēm valsts pārvaldes cilvēkresursu un politikas attīstības jomā, tai skaitā par administratīvo izmaksu aprēķināšanu, administratīvā sloga samazināšanas jautājumiem, tiesību aktu sākotnējās ietekmes izvērtējuma (anotāciju) izstrādes kārtību, kā arī par iestāžu darbības stratēģiju izstrādi un aktualizēšanu;

15.5. izstrādā priekšlikumus sabiedriskajā sektorā nodarbināto atlīdzības politikas pilnveidošanai, valsts budžeta izdevumu pārskatīšanai, valsts pārvaldes iestāžu funkciju un tām atbilstošo budžeta programmu optimizācijai;

15.6. veicina inovāciju kultūras attīstību valsts pārvaldē;

15.7. atbilstoši kompetencei piedalās Eiropas Savienības struktūrfondu un citu finanšu un atbalsta instrumentu ieviešanā;

15.8. izskata un sagatavo atbildes uz valsts un pašvaldību institūciju vēstulēm un privātpersonu iesniegumiem un politikas plānošanas vajadzībām analizē iesniegumos konstatēto problēmu cēloņus;

15.9. piedalās Eiropas Savienības valsts pārvaldes foruma, Eiropas sadarbības un attīstības organizācijas un citu starptautisku organizāciju darba grupās un citās ar valsts pārvaldes politikas un cilvēkresursu attīstību saistītās darba grupās un pieredzes apmaiņas pasākumos;

15.10. nodrošina iestāžu vadītāju atlasi, izņemot Valsts civildienesta likuma 37. pantā minēto gadījumu;

15.11. saskaņo valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatu klasifikāciju, kā arī ierēdņu amatus;

15.12. sadarbībā ar Valsts administrācijas skolu nodrošina valsts pārvaldē nodarbināto apmācību un attīstības plānošanu;

15.13. vada Valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības padomes darbu, nodrošinot informācijas apmaiņu par cilvēkresursu jautājumiem tiešajā valsts pārvaldē;

15.14. nodrošina Eiropas Sociālā fonda projektu īstenošanu, kā arī atbilstoši kompetencei piedalās citu finanšu un atbalsta instrumentu projektu ieviešanā;

15.15. veic Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda sekretariāta funkcijas, kā arī informē par sabiedrības līdzdalības iespējām lēmumu sagatavošanas un pieņemšanas procesā;

15.16. veic Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretariāta funkcijas, tai skaitā nodrošina sēžu sagatavošanu, norisi un dokumentēšanu, kā arī koordinē atzinumu sniegšanu par Ministru kabineta sēdē iesniegtajiem attīstības plānošanas dokumentiem un tiesību aktu projektiem atbilstoši Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes kompetencei;

15.17. organizē valsts informācijas sistēmas "Tiešās pārvaldes iestāžu datubāze" darbību;

15.18. atbilstoši kompetencei pārstāv Valsts kanceleju un Ministru prezidentu Latvijas tiesvedības procesos.

IV. Valsts kancelejas vadība

16. Valsts kanceleju vada direktors. Valsts kancelejas direktora kompe­tence noteikta Valsts kancelejas nolikumā un citos normatīvajos aktos.

17. Valsts kancelejas direktoram ir divi vietnieki:

17.1. Valsts kancelejas direktora vietnieks juridiskajos jautājumos, kas vienlaikus ir arī Juridiskā departamenta vadītājs;

17.2. Valsts kancelejas direktora vietnieks valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos, kas vienlaikus ir arī Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītājs.

18. Valsts kancelejas direktora vietnieki ir tieši pakļauti Valsts kancelejas direktoram. Direktora vietniekus ieceļ amatā un atbrīvo no amata Valsts kancelejas direktors.

19. Valsts kancelejas direktora vietnieks juridiskajos jautājumos:

19.1. plāno, vada, organizē un koordinē Juridiskā departamenta darbu, kā arī koordinē Tiesību aktu redakcijas departamenta un Dokumentu pārvaldības departamenta darbu;

19.2. atbilstoši kompetencei pārstāv Valsts kanceleju attiecībās ar citām valsts un pašvaldību institūcijām (tai skaitā ārvalstu), kā arī citām juridiskajām un fiziskajām personām (tai skaitā ārvalstu);

19.3. veic valsts interešu pārstāvības uzraudzību tiesvedības procesos;

19.4. veic likumos, Ministru kabineta un Ministru prezidenta tiesību aktos doto uzdevumu izpildes kontroles pārraudzību;

19.5. koordinē valsts pārvaldes vienotas juridiskās tehnikas izstrādes un piemērošanas procesu;

19.6. atbilstoši kompetencei uzrauga Valsts kancelejas īstenotos Eiropas Savienības struktūrfondu projektus.

20. Valsts kancelejas direktora vietnieks valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos:

20.1. plāno, vada, organizē un koordinē Valsts pārvaldes politikas departamenta darbu, kā arī koordinē Komunikācijas departamenta darbu;

20.2. koordinē valsts pārvaldes vienotas cilvēkresursu attīstības politikas un valsts pārvaldes politikas izstrādi;

20.3. koordinē priekšlikumu izstrādi sabiedriskajā sektorā nodarbināto atlīdzības politikas pilnveidošanai, valsts budžeta izdevumu pārskatīšanai, valsts pārvaldes iestāžu funkciju un tām atbilstošo budžeta programmu optimizācijai;

20.4. koordinē iestādes vadītāju atlasi, izņemot Valsts civildienesta likuma 37. pantā minēto gadījumu;

20.5. atbilstoši kompetencei pārstāv Valsts kanceleju attiecībās ar citām valsts un pašvaldību institūcijām, juridiskajām un fiziskajām personām, kā arī starptautiskajām organizācijām;

20.6. koordinē valdības un valsts pārvaldes vienotas komunikācijas politikas un sabiedrības līdzdalības politikas izstrādi;

20.7. veicina sabiedrības izglītošanu par valstiskuma vērtībām un nacionālo identitāti;

20.8. atbilstoši kompetencei uzrauga Valsts kancelejas īstenotos Eiropas Savienības struktūrfondu projektus.

21. Ministru prezidentam tieši pakļauto un Valsts kancelejas direktoram institucionāli pakļauto struktūrvienību, kā arī Valsts kancelejas direktoram tieši pakļauto struktūrvienību vadītāji:

21.1. plāno, vada, organizē un koordinē struktūrvienības darbu, kā arī kontrolē struktūrvienībai uzticēto uzdevumu izpildi;

21.2. sadarbojas ar citām Valsts kancelejas struktūrvienībām attiecīgajai struktūrvienībai noteikto uzdevumu izpildē;

21.3. izvērtē un sniedz Valsts kancelejas direktoram informāciju par struktūrvienības darbības rezultātiem;

21.4. sniedz Valsts kancelejas direktoram priekšlikumus par struktūr­vienības ierēdņu iecelšanu amatā un atbrīvošanu no amata, darbinieku pieņemšanu darbā un atlaišanu no darba, ierēdņu un darbinieku pienākumu apjomu, darbības rezultā­tiem, materiālo un morālo stimulēšanu, kā arī saukšanu pie disciplināratbildības;

21.5. atbilstoši kompetencei piedalās Valsts kancelejas darba plāna izstrādē un tā izpildes kontrolē;

21.6. atbilstoši kompetencei piedalās attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektu izstrādē;

21.7. atbilstoši kompetencei pārstāv Valsts kanceleju citās valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī attiecībās ar citām juridiskajām vai fiziskajām personām;

21.8. Ministru prezidenta, Ministru prezidenta biroja, Valsts kancelejas direktora uzdevumā veic citus līdzīga satura un kvalifikācijas uzdevumus.

22. Valsts kancelejas direktoram tieši pakļauto struktūrvienību un Valsts kancelejas direktora vietniekiem tieši pakļauto struktūrvienību vadītājus amatā ieceļ un no amata atbrīvo Valsts kancelejas direktors.

23. Šā reglamenta 21. punktā minēto struktūrvienību vadītāju atsevišķos uzdevumus šajā reglamentā noteikto Valsts kancelejas funkciju un uzdevumu izpildē nosaka Valsts kancelejas direktors konkrētajā amata aprakstā.

24. To Valsts kancelejas ierēdņu un darbinieku uzdevumus, kuri nav minēti šā reglamenta 21. punktā, nosaka attiecīgās struktūrvienības vadītājs struktūr­vienības reglamentā un Valsts kancelejas direktors konkrētajā amata aprakstā.

Valsts kancelejas direktors
Mārtiņš Krieviņš

Reglaments parakstīts 2016. gada 11. jūlijā.