Atjaunots: 20.08.2019

Ministru kabineta diskusiju dokumenti

Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumos Nr. 885 “Kārtība, kādā reģistrējami saimnieciskās darbības veicēju personiskie zīmogi darbam ar dārgmetāla izstrādājumiem"" izstrādes procesā. (uzziņa) (Publicēts 19.08.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra noteikumos Nr.557 “Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem"" izstrādes procesā. (anotācija, noteikumu projekts, pielikums, paziņojums, protokollēmums) (Publicēts 15.08.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Grozījums Imigrācijas likumā" izstrādes procesā. (anotācijalikumprojektspaziņojums) (Publicēts 15.08.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Grozījums Patvēruma likumā" izstrādes procesā. (anotācijalikumprojektspaziņojums) (Publicēts 15.08.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Grozījumi Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā" izstrādes procesā. (anotācijalikumprojekts, paziņojums) (Publicēts 14.08.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums" izstrādes procesā. (anotācija, likumprojekts) (Publicēts 14.08.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta konceptuālā ziņojuma "Par administratīvi teritoriālo iedalījumu" izstrādes procesā. (koncepta ziņojums, rīkojuma projektspielikums, karte) (Publicēts 14.08.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Grozījumi Aizsargāta pakalpojuma likumā" izstrādes procesā. (anotācija, likumprojekts, paziņojums) (Publicēts 09.08.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumu Ministru kabineta 2011. gada 14. jūnija noteikumos Nr.451 "Noteikumi par drošības prasībām vietējos reisos iesaistītiem pasažieru kuģiem"" izstrādes procesā. (anotācija, noteikumu projektspaziņojums) (Publicēts 09.08.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem" izstrādes procesā. (uzziņa) (Publicēts 05.08.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Par grozījumiem Romas Starptautiskās krimināltiesas statūtos" izstrādes procesā. (paziņojums) (Publicēts 05.08.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2020.–2022. gadam" izstrādes procesā. (anotācija, noteikumu projekts, paziņojums, pielikums) (Publicēts 05.08.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Grozījumi Bīstamo kravu aprites likumā" izstrādes procesā. (paziņojums) (Publicēts 05.08.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.janvāra noteikumos Nr.26  “Gaisa telpas pārvaldības kārtība, gaisa telpas struktūra un tās mainīšanas kārtība"" izstrādes procesā. (paziņojums) (Publicēts 01.08.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 22. janvāra noteikumos Nr. 51 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanu"" izstrādes procesā. (anotācija, pielikums, noteikumu projekts, protokollēmums, paziņojums) (Publicēts 31.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 11. oktobra noteikumus Nr. 669 “Kārtība, kādā noslēdz un pārrauga brīvprātīgu vienošanos par energoefektivitātes uzlabošanu"" izstrādes procesā. (anotācijanoteikumu projekts, paziņojums) (Publicēts 31.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Degradēto teritoriju un augsnes degradācijas  kritēriju  klasifikācijas un novērtēšanas noteikumi" izstrādes procesā. (anotācija, noteikumu projekts, Pielikumi Nr.1, Nr2) (Publicēts 31.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumos Nr.379 "Ventspils brīvostas pārvaldes nolikums"" izstrādes procesā. (paziņojums) (Publicēts 29.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 23.septembra noteikumos Nr.336 "Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes nolikums"" izstrādes procesā. (paziņojums) (Publicēts 29.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumos Nr.378 "Rīgas brīvostas pārvaldes nolikums"" izstrādes procesā. (paziņojums) (Publicēts 29.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 512 "Azartspēļu un izložu organizēšanas un uzturēšanas uzraudzības un kontroles kārtība"" izstrādes procesā. (uzziņa) (Publicēts 29.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Grozījums Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā" izstrādes procesā. (uzziņa) (Publicēts 29.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Grozījumi Karatiesu likumā" izstrādes procesā. (paziņojums) (Publicēts 29.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Grozījumi Civilprocesa likumā" izstrādes procesā. (anotācijalikumprojektspaziņojums) (Publicēts 29.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Par Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas un Vācijas Federatīvās Republikas Federālās iekšlietu, būvniecības un dzimtenes lietu ministrijas administratīvo vienošanos par praktiskajiem pasākumiem nolūkā veicināt un paātrināt Dublinas procedūru saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulu (ES) Nr. 604/2013, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm” izstrādes procesā. (anotācija, noteikumu projekts, paziņojums, vienošanās latviski, vienošanās angliski, pilnvara latviski, pilnvara angliski) (Publicēts 26.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumos Nr.351 „Sabiedrisko autotransporta līdzekļu iepirkuma noteikumi"" izstrādes procesā. (paziņojums) (Publicēts 26.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.333 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība"" izstrādes procesā. (anotācijanoteikumu projektspaziņojums) (Publicēts 24.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība"  izstrādes procesā. (anotācija, noteikumu projekts, Pielikumi Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, paziņojums) (Publicēts 23.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumos Nr. 1220 "Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība"" izstrādes procesā. (uzziņa) (Publicēts 23.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Grozījums Tiesnešu izdienas pensiju likumā" izstrādes procesā. (anotācijalikumprojektspaziņojums) (Publicēts 23.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" izstrādes procesā. (anotācijalikumprojektspaziņojums) (Publicēts 19.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” izstrādes procesā. (anotācijanoteikumu projekts, pielikumi: Nr.1, Nr.2, Nr.3, paziņojums) (Publicēts 17.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumos Nr. 919 "Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem"" izstrādes procesā. (anotācijanoteikumu projekts, paziņojums) (Publicēts 16.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta informatīvā ziņojuma "Pārskats par Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādņu 2015.-2020. gadam un Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādņu 2015.-2020. gadam īstenošanas plāna ieviešanas rezultātiem"  izstrādes procesā. (informatīvais ziņojums, protokollēmums, pielikums, paziņojums) (Publicēts 15.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām""  izstrādes procesā. (uzziņa) (Publicēts 15.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumos Nr. 48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"" izstrādes procesā. (anotācija, noteikumu projektspaziņojums) (Publicēts 12.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta konceptuālā ziņojuma projekta “Kompleksi pasākumi elektroenerģijas NETO sistēmas pilnveidošanai” izstrādes procesā. (konceptuāls ziņojums, pielikums, rīkojuma projekts, paziņojums) (Publicēts 12.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta “Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” izstrādes procesā. (anotācija, likumprojektspaziņojums) (Publicēts 12.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Oficiālās statistikas programmas 2020. – 2022. gadam noteikumi" izstrādes procesā. (anotācija, noteikumu projekts, pielikumspaziņojums) (Publicēts 10.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Grozījums likumā „Par aviāciju"" izstrādes procesā. (anotācijalikumprojektspaziņojums) (Publicēts 10.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Grozījums likumā "Par Konvenciju par starptautiskajām garantijām attiecībā uz pārvietojamām iekārtām un Konvencijas par starptautiskajām garantijām attiecībā uz pārvietojamām iekārtām Protokolu par jautājumiem, kas attiecas uz gaisa kuģu iekārtām"" izstrādes procesā. (anotācijalikumprojekts, paziņojums) (Publicēts 10.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”” izstrādes procesā. (anotācijalikumprojekts) (Publicēts 08.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta “Grozījumi Standartizācijas likumā” izstrādes procesā. (anotācijalikumprojektspaziņojums) (Publicēts 05.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.332 “Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu”” izstrādes procesā. (anotācijanoteikumu projektspaziņojums) (Publicēts 05.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 18. oktobra noteikumos Nr. 772 “Noteikumi par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību”” izstrādes procesā. (anotācija, noteikumu projekts, paziņojums) (Publicēts 05.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 29. septembra noteikumos Nr. 1104 „Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem”” izstrādes procesā. (paziņojums) (Publicēts 05.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumos Nr. 806 “Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru”” izstrādes procesā. (anotācija, pielikums, noteikumu projekts, protokollēmums, paziņojums) (Publicēts 05.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 16. augusta noteikumos Nr.558 “Dzelzceļa pārvadātāju licencēšanas noteikumi”” izstrādes procesā. (Paziņojums) (Publicēts 03.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumos Nr. 306 “Kārtība, kādā Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Datu valsts inspekcija un Patērētāju tiesību aizsardzības centrs pieprasa un elektronisko sakaru komersants nodod noslodzes datus”” izstrādes procesā. (uzziņa) (Publicēts 01.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 21. oktobra noteikumos Nr. 585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”” izstrādes procesā. (uzziņa) (Publicēts 01.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Grozījums likumā "Par aviāciju"" izstrādes procesā. (paziņojums) (Publicēts 01.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta “Grozījums likumā “Par pašvaldībām”” izstrādes procesā. (anotācija, likumprojektspaziņojums) (Publicēts 01.07.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.64 “Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēju licencēšanas kārtība"" izstrādes procesā. (anotācijanoteikumu projektspaziņojums) (Publicēts 27.06.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 11. marta noteikumos Nr. 112 “Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem"" izstrādes procesā. (anotācija, noteikumu projektspaziņojums) (Publicēts 26.06.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām vadlīniju izstrādē (līdz 2019.gada 19.jūlijam) (vadlīnijaspaziņojums) (Publicēts 25.06.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Grozījumi Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā" izstrādes procesā. (anotācijalikumprojektspaziņojums) (Publicēts 21.06.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta instrukcijas projekta “Kārtība, kādā valsts institūcijas Eiropas Savienības Strukturālo reformu atbalsta programmā piesaka un programmas koordinējošā iestādē iesniedz pieteikumus atbalsta saņemšanai Eiropas Komisijas Strukturālo Reformu atbalsta dienestam” izstrādes procesā. (uzziņa) (Publicēts 21.06.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumos Nr. 421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas””,  Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 31. jūlija noteikumos Nr. 523 “Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem”” un par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”” izstrādes procesā. (uzziņa) (Publicēts 21.06.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi likumā “Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 26. februāra noteikumos Nr. 126 “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta īstenošanas, uzraudzības, novērtēšanas un auditu veikšanas kārtība”” izstrādes procesā. (uzziņa) (Publicēts 21.06.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta “Grozījumi likumā “Par Konvenciju par dārgmetālu izstrādājumu pārbaudi un zīmogošanu un tās grozījumiem”” izstrādes procesā. (uzziņa) (Publicēts 21.06.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta “Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā” izstrādes procesā. (uzziņa) (Publicēts 21.06.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Grozījumi Fizisko personu reģistra likumā" izstrādes procesā. (anotācijalikumprojektspaziņojums) (Publicēts 20.06.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumos Nr.411 “Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtība"" izstrādes procesā. (paziņojums) (Publicēts 20.06.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Grozījumi Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā" izstrādes procesā. (anotācija, likumprojektspaziņojums) (Publicēts 20.06.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” izstrādes procesā. (anotācijanoteikumu projekts, pielikumi Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4paziņojums) (Publicēts 20.06.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta noteikumos Nr. 495 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” un  Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 7.marta noteikumos Nr. 135 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”" izstrādes procesā. (anotācijanoteikumu projekts, paziņojums) (Publicēts 19.06.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka amata pretendentu atlasi" izstrādes procesā. (anotācija, noteikumu projekts, pielikums, paziņojums) (Publicēts 19.06.2019.)


Ministru kabineta diskusiju dokumentu arhīvs

 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu  pakalpojumu sniegšanu” izstrādes procesā. (uzziņa) (Publicēts 17.06.2019.)